ประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา 2024

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์

ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “Pattaya Short Film 2024”  ในระหว่างวันที่ 16 ก.พ. – 17 เม.ย. 2567

หัวข้อ  1. Soft Power , 2. สันติภาพ (Peace) , 3. โลกเดือด (Global Boiling), 4. LGBTQ+

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 165,000 บาท และ โล่รางวัล
#คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย
# เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานใหม่ ที่ไม่เคยเผยแพร่ และไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน
 2. เนื้อหาภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 15 นาที
 3. การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกส่งในรูปแบบ ไฟล์ สกุล MOV, MPEG, MP4 ความละเอียดไม่น้อยกว่า 720P
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานในลักษณะบุคคลหรือรูปแบบทีม โดยรูปแบบทีมต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน โดยสมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถเข้าร่วมการประกวดได้จำนวน 1 ทีมเท่านั้น แต่ละทีมต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงานต่อการประกวดเท่านั้น
 5. ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และ ถูกเรียกรางวัลคืน
 6. ส่งเอกสารรับรองตนเอง กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 (กรอกข้อมูลพร้อมลงนาม) โดยอัพโหลดผ่าน link URL (ยกตัวอย่างเช่น google drive,one drive, dropbox ฯลฯ) และตรวจสอบหลักฐานการสมัครของสมาชิกในทีมอย่างละเอียดก่อนส่ง
 7. คณะกรรมการไม่สามารถให้ฟีดแบก (Feedback) หรือความคิดเห็นต่อผู้สมัครที่ส่งหนังสั้นเข้าประกวด
 8. หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องนำส่งไฟล์ภาพยนตร์สำหรับฉายและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับผู้จัดกิจกรรม หลังจากได้รับแจ้งจากทีมงานจัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น
 9. ผู้สมัครยินยอมให้กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 สามารถใช้ภาพนิ่ง ตัวอย่าง วิดีโอส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสั้นในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงอนุญาตให้ ผู้จัดกิจกรรมจัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา
 10. หากภาพยนตร์สั้นผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครอนุญาตให้ทางผู้จัดกิจกรรมจัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา
 11. หากมีบทพูดเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศ ให้มีคำบรรยายเป็นภาษาไทย (Thai Subtitle)
 12. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลชนะเลิศ หากกรรมการตัดสินมีมติเห็นชอบ
 13. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

#ทีมที่ได้รับคัดเลือก

 1. ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าฉายภาพยนตร์สั้นในงานประกาศผลรางวัล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2567
 2. ต้องมีตัวแทนในทีมเข้าร่วมกิจกรรมในงานฉายภาพยนต์และประกาศผลรางวัล อย่างน้อย 1 คน ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 3. ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์หากไม่มีสมาชิกภายในทีมเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลภายในงาน ถือว่าสละสิทธิ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด 

เงินรางวัลสำหรับผลงานที่ได้ชนะการประกวด

ประเภทที่ 1 นักเรียน นักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลมูลค่า 35,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

ประเภทที่ 2 ผู้ผลิตทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ  รับโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  รับโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และ เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

กรอกใบสมัครออนไลน์และส่งลิ้งค์ผลงานได้ที่

ประเภทนักเรียน นักศึกษา

ประเภทประชาชนทั่วไป

00Days
00Hours
00Minutes

หมดเขตรับผลงาน 17 เมษายน 2567 เวลา 16.00


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ป๊อป Tel. 065 381 6169 / E-Mail :  pattayafilm.dasta@gmail.com