เมืองพัทยา เข้าร่วมงานการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย (Thailand Creative Cities Network : TCCN 2022) ภายใต้แนวคิด “Creative Peple : Creative Cities”

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา เข้าร่วมงานการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย (Thailand Creative Cities Network : TCCN 2022) ภายใต้แนวคิด “Creative Peple : Creative Cities” ณ อาคาร UBC2 สุขุมวิท 33 กรุงเทพฯ โดยการจัดงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ทั้งยังเปิดพื้นที่ให้มีการแสดงนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย ซึ่งหลังจากนี้ เมืองพัทยา และสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จะนำแนวคิดที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมฯ ไปพัฒนาต่อยอดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเมืองพัทยาไปสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ตามแนวทางของยูเนสโกต่อไป