เมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทย

วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2566 เมืองพัทยา พร้อมด้วยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 นำโดย ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามแนวทางขององค์การยูเนสโก

ในโอกาสนี้เมืองพัทยาและสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ได้นำเสนอการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาเมืองให้ไปสู่เป้าหมายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์