ประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา Pattaya Short Film 2023

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง จัดประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา Pattaya Short Film 2023 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์ในพื้นที่ ได้มีเวทีแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาองค์ประกอบเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ และส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกต่อไป