เมืองพัทยา สำนักงานักงานพื้นที่พิเศษ 3 มูลนิธิประยูรเพื่อศิลปะ และผู้กำกับภาพยนต์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกระบวนการผลิตภาพยนตร์

มืองพัทยา สำนักงานักงานพื้นที่พิเศษ 3 มูลนิธิประยูรเพื่อศิลปะ และผู้กำกับภาพยนต์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกระบวนการผลิตภาพยนตร์

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของยูเนสโก กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1) ประชาชนในท้องถิ่น

2) ผู้นำในท้องถิ่น

3) ผู้ประกอบการ (พ่อค้าแม่ค้า)

4) เยาวชน/สถานศึกษา

5) กลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ+

ซึ่งเป็น กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองพัทยาไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ต่อไป