เมืองพัทยาร่วมกิจกรรม “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร : การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาสู่ความ ยั่งยืน”

เมืองพัทยาร่วมกิจกรรม “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร : การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาสู่ความ ยั่งยืน” (Creative City of Gastronomy : Creative Design, Economy and Sustainability) (ฉบับที่ 291/66 ประจำวันที่ 12 ธ.ค.66)

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2566 เมืองพัทยา โดยนายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้แทนนายกเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรม “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร : การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” (Creative City of Gastronomy: Creative Design, Economy and Sustainability) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และแหล่งเรียนรู้ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้แทนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ-ภาคเอกชน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการเมืองสร้างสรรค์หัวข้อ “Gastronomy: Creative, Design and Innovation” โดยผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร เมืองอุสุกิ (Usuki) ประเทศญี่ปุ่น, เมืองพระตะบอง (Battambang) ประเทศกัมพูชา, เมืองอิโลอิโล (Iloilo) ประเทศฟิลิปปินส์ และเมืองเพชรบุรี (Phetchaburi) ประเทศไทย, การนำเสนอผลงานหัวข้อ “The Presentation of Business Model : Taste of Sweet, Salty and Sour” โดยวิทยากรตัวแทนผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลการประกวดสถานประกอบการ 3 รส, ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ “หวานซ่อนเปรี้ยว” ณ ชุมชนถ้ำรงค์ และชมเส้นทางท่องเที่ยว “สายเกลือ” ณ ยุ้งเกลือบ้านแหลม พร้อมถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ หัวข้อ “Share and Learn in Taste of Sweet, Salty and Sour” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนำแนวทางฯ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเมืองพัทยาต่อไป..

ภาพ : ฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว

ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ส่วนอำนวยการ

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา