เมืองพัทยา หารือร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของเมืองพัทยา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก ประชุมหารือร่วม คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปการ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และสถาบันการพัฒนาธุรกิจมืออาชีพระดับสากล
ประเด็นหารือ
1.ประสบการณ์การทำงานของจังหวัดเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร
2.คณะอาจารย์ให้คำแนะนำในการดำเนินการของเมืองพัทยา
3.การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ของเมืองพัทยา เพื่อตอบโจทย์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์
4.การพัฒนาหลักสูตรด้านภาพยนตร์เพื่อตอบโจทย์การศึกษาที่ขาดช่วงของเยาวชน
5.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนาการเครือข่าย