อพท.เปิดเวที TCCN2023 สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เปิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างสรรรค์

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.ผนึกกำลังภาคี เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย เปิดเวที TCCN 2023 เพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย ระดมสมอง แลกเปลี่ยนกรณีศึกษา หาแนวทางขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เตรียมนำเมืองเครือข่ายร่วมหาแนวทาง การฟื้นสร้างเมืองอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ชุบ ชีวิตเมือง เลืองลือเหนือกาลเวลา (sustainable city revival) โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องมรดกโลก โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น จังหวัดสงขลา

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เห็น ความสำคัญของการพัฒนาให้เมืองต่าง ๆ ในพื้นที่พิเศษของ อพท. และในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมเป็น เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ส่งผลให้เมืองต่าง ๆ เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายระดับนานาชาติ สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่เอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์งาน รวมทั้งมีการจัดเตรียม ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ผลิตผลงาน ผู้ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ ตลอดจน นำความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดการพัฒนาเมืองให้ เป็นเมืองสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ส่งผลต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเป็นการสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ​ จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เกิดความรับรู้และเข้าใจ ความสัมพันธ์ ในกลุ่มภาคีเครือข่ายของหน่วยงานการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกระดับประเทศ​ ซึ่งเมืองพัทยาได้นำเสนอเมืองริเริ่มสร้างสรรค์ใน​ 2 โครงการคือ​

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์สำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

2. โครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมือง​ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก​ และในโอกาสนี้อพท.ได้มอบใบประกาศนียบัตรพร้อมโล่​ สำหรับโครงการริเริ่มสร้างสรรค์โดดเด่น​ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้คนที่หลากหลาย เพื่อเมืองพัทยาจะได้ก้าวต่อไปสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ได้สำเร็จ​ ทั้งนี้​ ความสำเร็จทั้งปวงจะต้องมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน​ ภาครัฐ​ เอกชน​ และประชาชน​ ต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนเมืองพัทยาไปสู่เป้าหมายแห่งเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์​ เพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาของเมืองใหญ่ไปพร้อมกันได้ ด้วยความคิดสร้างสรรค์

Cr.ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ส่วนอำนวยการ สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา