เมืองพัทยา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ณ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน เยี่ยมชมเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (Chiang Mai Design Week 2022) ซึ่งเมืองเชียงใหม่ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) ในปี พ.ศ. 2560
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่ นำชมนิทรรศการและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดเทศกาลและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ร่วมถอดบทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองพัทยาให้มีความพร้อมสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ตามเกณฑ์ของยูเนสโกต่อไป