อพท. หารือผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์

อพท. นำโดย นายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ รองผู้จัดการ อพท.3 เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรดร แก้วลาย อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of film)

          จากการประชุมหารือฯ รศ.ดร.พีรดร แก้วลาย ได้เสนอให้ อพท. และเมืองพัทยา จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) เพื่อหารือทิศทางการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ อพท.3 และเมืองพัทยามีแผนจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เรื่องการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of film) โดยเชิญ รศ.ดร.พีรดร แก้วลาย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกับประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ และนำไปสู่แนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of film)