พัทยาฟิล์มแคมป์ ครั้งที่ 1 (Pattaya Film Camp #1)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3, หอภาพยนตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา และเมืองพัทยา บูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมพัทยาฟิล์มแคมป์ ครั้งที่ 1 (Pattaya Film Camp #1) ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานด้านภาพยนตร์ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายทำและการตัดต่อภาพยนตร์สั้น โดยนางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรนำกระบวนการและถ่ายทอดองค์ความรู้ และได้รับเกียรติจาก ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมสังเกตการณ์และนำเสนอแนวทางการส่งเสริมเมืองพัทยาเป็นเมืองภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้กำกับชื่อดัง ได้แก่ คุณพุฒิพงษ์ นาคทอง ผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings คุณฉันทนา ทิพย์ประชาติ ผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่อง หน่าฮ่าน และคุณชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่อง รักแห่งสยาม ฯลฯ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก มีทีมที่สมัครเข้าร่วมทั้งหมด ๑๑ ทีม นับว่าเป็นการสร้างการรับรู้และส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก