เมืองพัทยาจัดกิจกรรมค่าย THE 48 HOUR YOUNG FILM MAKER PROJECT PATTAYA

เมืองพัทยากิจกรรมค่าย THE 48 HOUR YOUNG FILM MAKER PROJECT PATTAYA โดยนายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้แทนนายกเมืองพัทยา กล่าวเปิดกิจกรรมค่าย THE 48 HOUR YOUNG FILM MAKER PROJECT PATTAYA ตามโครงการนำร่องหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์สำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา

เมืองพัทยา โดยหน่วยงานศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ได้แก่ อพท.3 พัทยา, TCCN, Perfect Link Consulting Group Co.,Ltd. และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมค่าย THE 48 HOUR YOUNG FILM MAKER PROJECT PATTAYA ตามโครงการนำร่องหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์สำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 3 วัน 2 คืน แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 95 คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์สำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการสร้างภาพยนตร์สั้น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้าน และปลูกจิตสำนึกในความรักท้องถิ่นเมืองพัทยา

สำหรับการทำหนังสั้นในปีการศึกษา 2566 ครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้มอบโจทย์ให้ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างหนังสั้นสำหรับถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองพัทยา ใน 6 หัวข้อ คือ

1. การจัดการขยะที่ต้องทำจากต้นทางร่วมกัน

2. ภาพลักษณ์ความเท่าเทียมของความหลากหลายทางเพศ

3. ความสนุกสนานของเทศกาลต่างๆ ที่มีในพัทยา

4. ระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. จำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นที่แข็งแรงแต่อยู่อย่างเงียบเหงา

6. เด็กคือผู้นำสำคัญในการสร้างเมืองสร้างสรรค์

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำภาพยนตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ และคณะ ร่วมให้ความรู้และคำชี้แนะนำ ตั้งแต่การเขียนบท การถ่ายทำ การตัดต่อ และมีการจัดแสดงผลงานของผู้เข้าอบรม ภายใต้แนวคิด “งานมินิฟิล์มเฟส 2023” อีกด้วย

ทั้งนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ที่โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาจัดทำขึ้น นับว่าเป็นงานใหญ่ที่สำคัญ และน่าสนใจยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมสนับสนุนด้าน Soft Power ของรัฐบาล ในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประกอบกับนโยบาย Better Pattaya ในเป้าหมายที่ 4 การเตรียมความพร้อมบุคลากร การพัฒนาระบบการศึกษาของเมืองให้เป็นโรงเรียนทางเลือกเพื่อมุ่งสู่อาชีพในฝัน รวมทั้งการพัฒนาดิจิทัล Mindset เพื่อให้เยาวชนของเมืองพัทยาก้าวสู่โลกที่มีเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาครั้งนี้ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองสู่เครือข่ายเมือง สร้างสรรค์ (Creative Cities Network) ประเภทเมืองแห่งภาพยนตร์ (City of Film) ของยูเนสโก ภายในปี 2570 ต่อไป..

ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
ภาพ : นายธนพงศ์ อุ่นมาก
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ส่วนอำนวยการ
สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา