อพท. ร่วมกับเมืองพัทยา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์

         สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ร่วมกับเมืองพัทยา จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film) โดยมีนายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 พร้อมหัวหน้าสำนักของเมืองพัทยาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

          สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ได้ชี้แจงแนวทางการเตรียมสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UCCN) และนำเสนอ 5 ยุทธศาสตร์ และ 41 โครงการตามแผนแม่บทพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองภาพยนตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ตามผลการศึกษาของกระทรวงวัฒนธรรม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและร่วมกันหารือแนวทางการจัดทำโครงการฯ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาต่อไป