เมืองพัทยา ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรภาพยนตร์ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เมืองพัทยา ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรภาพยนตร์ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จังหวัดนครปฐม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านภาพยนตร์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และองค์ประกอบของการผลิตภาพยนตร์ พร้อมทั้งนำเสนอหลักสูตรการศึกษาด้านภาพยนตร์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำหลักสูตรภาพยนตร์ไปพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนและสามารถบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป