อพท. จัดการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film) ผ่านระบบออนไลน์

          สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film) ผ่านระบบออนไลน์

          ในการประชุมดังกล่าว อพท.3 ได้นำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเมืองพัทยาสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโก (UCCN) และนำเสนอการจัดกิจกรรมทำแผนงานเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาเมืองพัทยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พ.ศ. 2566 – 2570 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ ในโอกาสนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ฯ และนำเสนอแผนการดำเนินงาน รวมถึงขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UCCN) และได้นำเสนอพื้นที่ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ คือ “กรุงเทพ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบ”

         ทั้งนี้ อพท.3 จะนำแนวทางที่ได้จากการประชุมหารือในครั้งนี้ไปดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เมืองพัทยา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film)