เมืองพัทยาประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรด้านการศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา

ประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรด้านการศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

เมืองพัทยา โดยสำนักการศึกษา ได้จัดโครงการกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน อาทิ โครงการอาหารสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา , โครงการลอยกระทง, โครงการนำร่องหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ เป็นกิจกรรมค่าย The 48 Hour Young Film Maker Project Pattaya,โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคภาษาอังกฤษด้านการเล่านิทานและการร้องเพลง ตลอดจนวิธีการพัฒนาของโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในเรื่องของ O-Net เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ต่อไป

ข่าว : นางสาวศิรประภา ทองสมุทร

ภาพ : นายธนพงศ์ อุ่นมาก

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์

ส่วนอำนวยการ สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา