อพท. ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย (TECNA) จัดการประชุมหารือเรื่องการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ ผ่านระบบออนไลน์

          สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และ สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย (TECNA) จัดการประชุมหารือเรื่องการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film) ผ่านระบบออนไลน์ นำโดยคุณรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคกลางและภาคตะวันออก สสปน. นายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ รองผู้จัดการ อพท.3  และคุณสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการภาคกลางและภาคตะวันออก สสปน. เข้าร่วมการประชุมฯ

         ในการประชุมดังกล่าว อพท.3 ได้นำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโก (UCCN) และนำเสนอการจัดกิจกรรมทำแผนงานเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาเมืองพัทยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พ.ศ. 2566 – 2570 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ ในโอกาสนี้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และสมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย (TECNA) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และได้นำเสนอพื้นที่ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์แห่งภาพยนตร์ คือ “เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์”

         ทั้งนี้ อพท.3 จะนำแนวทางที่ได้จากการประชุมหารือในครั้งนี้ไปดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เมืองพัทยา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ (CEA) สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย (TECNA) ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการแผนงาน ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันเมืองพัทยาให้เป็นเมืองภาพยนตร์ระดับโลก