13 ภาคีเครือข่ายดัน “พัทยา” สู่เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกวางโรดแมปพัฒนาสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หน่วยงาน 13 ภาคีเครือข่าย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการ “ขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, เมืองพัทยา, กรมการท่องเที่ยว, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย, และสมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย โดยหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ 13 หน่วยงานจะบูรณาการแผนงานร่วมกัน พร้อมจัดตั้งคณะทำงานและร่วมกันจัดทำแผนขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ ภายใต้ความร่วมมือดำเนินงานในระยะ 5 ปี