อพท. ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film) ผ่านระบบออนไลน์ และผู้บริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เข้าร่วมการประชุมฯ

          ในการประชุมดังกล่าว อพท.3 ได้นำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโก (UCCN) และนำเสนอการจัดกิจกรรมทำแผนงานเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาเมืองพัทยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พ.ศ. 2566 – 2570 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ ในโอกาสนี้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และนำเสนอแผนการดำเนินงาน เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UCCN) และได้นำเสนอพื้นที่ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ คือ “เมืองชิงเต่า ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองด้านภาพยนตร์”

          ทั้งนี้ อพท.3 จะนำแนวทางที่ได้จากการประชุมหารือในครั้งนี้ไปดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เมืองพัทยา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการแผนงาน เพื่อพัฒนาให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกต่อไป