Incentive

มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
Thailand Film Incentive Measures

คืนเงินสูงสุด

20 %

สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย