ข่าวสาร

อพท.เปิดเวที TCCN2023 สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เปิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างสรรรค์

อ่านเพิ่มเติม

เมืองพัทยา สำนักงานักงานพื้นที่พิเศษ 3 มูลนิธิประยูรเพื่อศิลปะ และผู้กำกับภาพยนต์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกระบวนการผลิตภาพยนตร์

อ่านเพิ่มเติม