แผนยุทธศาสตร์

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

 • ศึกษาและทบทวนแผนการผลักดันเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์
 • ทำข้อตกลงการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ทำแผนพัฒนาเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์
2022

 • เทศกาลภาพยนตร์
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านภาพยนตร์
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาพยนตร์ให้เยาวชน
 • จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ของเมืองพัทยา
 • ฟื้นฟูบูรณะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของเมืองพัทยา
 • จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service
 • เริ่มต้นส่งเสริมให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจ (Business
  Alliance) ด้านภาพยนตร์ 
 • สนับสนุนการพัฒนาบทภาพยนตร์และการสร้าง
  ภาพยนตร์คุณภาพสู่งานเทศกาลภาพยนตร์
2023

 • ฟื้นฟูบูรณะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของเมืองพัทยา
 • ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเป็น
  เมืองภาพยนตร์
 • สนับสนุนการจัดทำแพ็กเกจท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาพยนตร์
  โดยการจัดประกวด และให้เครื่องหมายคุณภาพกับ
  กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
2024

 • ฟื้นฟูบูรณะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของเมืองพัทยา
 • ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเป็น
  เมืองภาพยนตร์
2025

 • ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเป็น
  เมืองภาพยนตร์
2026