เมืองสร้างสรรค์

เมืองภาพยนตร์พัทยา

เมืองพัทยา ตั้งเป้าเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสมาชิก UNESCO Creative Cities Network ด้านเมืองภาพยนตร์ ภายในปี 2570

          เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) สู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติของหน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชนและสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Industry) 7 ประเภทเมืองสร้างสรรค์ ประกอบด้วย

  1. เมืองแห่งวรรณกรรม 
  2. เมืองแห่งภาพยนต์
  3. เมืองแห่งดนตรี 
  4. เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
  5. เมืองแห่งการออกแบบ
  6. เมืองแห่งศิลปะสื่อประชาสัมพันธ์
  7. เมืองแห่งวิทยาการอาหาร


ทำไมเลือกพัทยา เป็นเมืองภาพยนตร์ ?

มีระบบขนส่งสาธารณะ
ที่ครอบคลุม
.

มีสิ่งอำนวยความสะดวก ในทุกด้าน

.

มีสถานที่สำหรับถ่ายทำหลากหลาย

.

มีนโยบายส่งเสริม
ด้านภายนตร์

.

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในไทย

0
เมืองสร้างสรรค์ในไทย

ภูเก็ต: ด้านอาหาร (2558)

เพชรบุรี: ด้านอาหาร (2564)

เชียงใหม่ : ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (2560)​

สุโขทัย: ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (2562)

สุพรรณบุรี: ด้านดนตรี (2567)

กรุงเทพฯ: ด้านการออกแบบ (2562)

เชียงราย: ด้านการออกแบบ (2567)

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์

0
เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์